Podmienky prenájmu Atrakcií pre deti

  1. Záväzná objednávka /e-mail/obsahuje:
- fakturačné údaje: názov firmy, adresa, IČO, DIČ
- súkromná osoba /meno, priezvisko,adresa/
- telef.kontakt/mobil/
- dátum a čas akcie, presná adresa a miesto prevádzky
- dohodnutá suma fakturácie
- presný názov a počet atrakcií
  1. Zabezpečenie zo strany dodávateľa:
- doprava na miesto prenájmu
- montáž a demontáž atrakcií, odborná obsluha
- pri masívnych akciách žiadame zabezpečiť zo strany odberateľa staff
  1. Zabezpečenie zo strany odberateľa:
- prístup zásobovacieho auta/dodávka/na miesto prevádzky atrakcií
- vhodná plocha na prevádzku/podľa typu atrakcií/
- stály prívod elektr. energie 220v do vzdialenosti max.50m./ pri trampolínach a akumulátorových autíčkach nie je potreba/
  1. Platobné podmienky:
- hotovosťou pre nových klientov po uskutočnení objednávky
- bankovým prevodom
  1. Zrušenie objednávky je možné min.6 dní pred termínom uskutočnenia nájmu

   bez storno poplatku./potvrdenie objednávky 3-7dní pred termínom/

  1. ZA NEPRIAZNIVÉ PODMIENKY POČASIA NERUČÍME! Možnosť inštalácie atrakcií v interiéri po splnení techn. podmienok zo strany odberateľa.

ATRAKCIE NEPREVÁDZKUJEME V DAŽDI A ZA SILNÉHO VETRA!

  1. Pri nedodržaní podmienok zapríčinených odberateľom/výpadky el. energie,

nevhodné miesto prevádzky, prestoje pri organizovaní, dodávateľ vyfakturuje dohodnutú sumu v plnej výške.

  1. Za nedodržanie dohodnutého začiatku prevádzky zapríčinenú dodávateľom:
- dodávateľ je povinný predlžiť dobu prenájmu po dohode s odberateľom
- pri technickej poruche atrakcií si môže uplatniť odberateľ zľavu od 10% zo sumy fakturovanej za prenájom.

Iveta Richvalská, Homolková 4009/13 ,085 01, Bardejov IČO: 37578723 DIČ: 1026585978,tel: 0908986252